Juridische informatie

Algemene voorwaarden mwconsultancy.be

Bezoek je onze website www.mwconsultancy.be ? Dan aanvaard je de onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door ArionSolution VOF, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellestraat 134, 3582 Beringen.

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Met deze website wil MW Consultancy bezoekers algemene informatie verschaffen. Wij geven hen ook de mogelijkheid om, via het internet, bepaalde aanvragen in te dienen of gegevens door te geven.

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van MW Consultancy zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van MW Consultancy beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, iconen (Icons made by Freepik from www.flaticon.com), slogans, handelsmerken ...

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van MW Consultancy of van eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.